STATUT PRZEDSZKOLA W GNIEWIE

Podstawa Prawna

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami)
 2. Ustawa o systemie oświaty ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 marca 2009 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458)
 3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity – Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami, Dz. U. Nr 1 poz. 1 z dnia 07 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela)
 4. Rozporządzenie MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenie szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400)
 5. Rozporządzenie MEN z dnia 06 stycznia 2009 r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia (Dz. U. Nr 4, poz. 18 z dnia 15.01.2009)
 6. Rozporządzenie MEN z dnia 27.08.2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2012 r. poz. 977)
 7. Rozporządzenie MEN z dnia 01.12.2004 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 Nr 260, poz. 2593 z późn. zmianami)
 8. Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20.11.1989 (Dz. u. z 1991 Nr 120, poz. 526)
 9. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (dz. U. z 2013 r, poz. 532)
 10. Rozporządzenie MEN z dnia 02 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzanie w sprawie organizacji kształcenia wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2010 Nr. 228, poz. 1490, Dz.U. z 2012 r. poz. 982, Dz.U. z 2013 r. poz. 957)
 11. Ustawa z dnia 26.06.1974 Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 Nr 21, poz. 942 z późn. zmianami)
 12. Ustawa z dnia 23.04.1964 Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 Nr 16, poz. 93 z późn. zmianami)
 13. Rozporządzenie MENiS z dnia 19.02.2002 w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej (Dz. U. z 2002 nr 23 poz. 225 )
 14. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowego statutu przedszkola (Dz. U. z 2001 Nr 61 poz. 624)
 15. Uchwała nr XLVIII/398/10 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie przekształcenia formy organizacyjnej Przedszkola Nr 1 w Gniewie z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową.

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1

 1. Przedszkole zwane dalej „przedszkolem” jest przedszkolem publicznym.
 2. Siedziba przedszkola znajduje się w Gniewie przy ulicy Stromej 1.
 3. Organem prowadzącym przedszkole jest Burmistrz Miasta i Gminy Gniew
 4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kurator Oświaty.
 5. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu :

 

Przedszkole w Gniewie
83-140 Gniew , ul. Stroma 1
tel/fax  58 5352200
NIP 593-25-76-617

ROZDZIAŁ II
Cele i zadania przedszkola
§2

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz aktów wykonawczych do ustawy.

Celem przedszkola jest:

* wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
* budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,
* kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,
* rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,
* stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
* troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną,
* zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,
* budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,
* wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
* kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postaw patriotycznej i religijnej,
* uznając prawo rodziców do religijnego wychowania, przedszkole organizuje zajęcia katechetyczne, które prowadzi osoba posiadająca wymagane kwalifikacje,
* dzieci, które nie uczestniczą w zajęciach katechetycznych mają zapewnioną opiekę pedagogiczną,
* zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

 1. Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

* Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w      sytuacjach zadaniowych.
* Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymania ładu i porządku.
* Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
* Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
* Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
* Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
* Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.
* Wychowanie przez sztukę – muzykę i śpiew, pląsy i taniec.
* Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.
* Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
* Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.
* Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
* Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacja matematyczną.
* Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
* Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

 1. Działania wychowawcze i edukacyjne nauczycieli koncentrują się w szczególności na:

* zapewnieniu opieki i wspomaganiu rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym zdrowym środowisku,
* uwzględnieniu indywidualnych potrzeb dziecka, trosce o zapewnienie równych szans, umacnianiu wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
* stwarzaniu warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,
* rozwijanie wrażliwości moralnej,
* kształtowaniu umiejętności obserwacji, ułatwianiu rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu dziecka – w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,
* rozbudzaniu ciekawości poznawczej, zachęcaniu do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,
* rozwijaniu wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,
* zapewnianiu warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.

 1. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie gotowości szkolnej.
 2. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi i zapewnia im bezpieczeństwo dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem placówki.

ROZDZIAŁ III
Organizacja Przedszkola
§3

 

 1. Organizację pracy przedszkola określa arkusz organizacyjny zatwierdzony przez organ prowadzący.
 2. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:

* czas pracy poszczególnych oddziałów,
*  liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących kierownicze stanowiska,
* ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.

 1. Przedszkole jest wielooddziałowe, liczba oddziałów uzależniona jest od liczby zgłoszonych dzieci.
 2. Jeden oddział zamiejscowy zlokalizowany jest w miejscowości Nicponia.
 3. Praca wychowawczo- dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego.
 4. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
 5. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
 6. Liczba dzieci w oddziale ogólnodostępnym nie może przekraczać 25.
 7. Liczba dzieci w oddziale integracyjnym w przedszkolu ogólnodostępnym powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych.
 8. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe.
 9. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

* z dziećmi w wieku 3-4 lata – około 15 minut
* z dziećmi 5-6 lat – około 30 minut

 1. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie, przy czym :

* co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela),
* co najmniej 1/5 czasu (w przypadku młodszych dzieci – ¼ czasu dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.),
* najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,
*  pozostały czas – 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

 1. Szczegółowy rozkład dnia w przedszkolu, w tym ramy czasowe realizacji podstawy programowej oraz zajęć dodatkowych, określa dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
 2. Organizację działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przedszkola określają odrębne przepisy.
 3. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece:

* jednego nauczyciela w przypadku pięciogodzinnego czasu pracy oddziału,
* dwóch lub trzech nauczycieli w przypadku dziesięciogodzinnego czasu pracy oddziału.

 1. Oddział integracyjny prowadzi nauczyciel prowadzący i wspomagający.
 2. W przedszkolu z oddziałami integracyjnymi dodatkowo zatrudnia się specjalistów, którzy prowadzą pracę indywidualną z dziećmi niepełnosprawnymi oraz ich rodzinami.
 3. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw wakacyjnych ustalonych przez organ prowadzący.

* Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora złożony po porozumieniu z rodzicami.
* Dzienny czas pracy przedszkola wynosi 10 godzin, w tym 5 godzin  przeznaczonych na realizację podstawy programowej.
* Przedszkole pracuje w godzinach  od 6.30  do 16.30 , w dni robocze od poniedziałku do piątku.
* W okresie ferii przedszkole pełni dyżur zapewniając opiekę dzieciom, których rodzice wyrażają taka prośbę. Zgłoszenia dzieci należy dokonać u dyrektora przedszkola na tydzień przed planowanym terminem ferii.

W przypadku zgłoszeń niższej niż 10 dzieci placówka pozostaje nieczynna.

 1. Przedszkole dysponuje placem zabaw, który wyposażony jest w urządzenia do zabaw i ćwiczeń ruchowych na powietrzu,
 2. W przedszkolu znajdują się również:

* sale zajęć dla poszczególnych oddziałów,
* sala do zajęć  gimnastycznych,
* pomieszczenia administracyjno – gospodarcze,
* kuchnię,
* szatnie dla dzieci i personelu.

 1. Rodzice lub prawni opiekunowie dzieci, zawierają pisemna umowę z przedszkolem na pobyt dziecka w placówce na dany rok szkolny. 22. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej.
 2. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustala się zgodnie z bieżąca uchwałą Rady Miasta i Gminy Gniew.
 3. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola. Zasady odpłatności ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.
 4. W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności.
 5. Odpłatność za usługi przedszkola uiszczana jest z góry w terminie do 15 dnia każdego miesiąca na wskazane konto bankowe lub w kasie przedszkola.
 6. Za nieterminowe uiszczanie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole, naliczane są ustawowe odsetki.
 7. W miarę możliwości w przedszkolu ogólnodostępnym, za zgodą organu prowadzącego, można zatrudnić specjalistów wspierających pracę nauczycieli w zakresie wyrównywania deficytów rozwojowych dzieci.
 8. Przedszkole organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną, która polega na:

* rozpoznawaniu możliwości psychofizycznych,
*  rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanków wynikających w szczególności z:
– niepełnosprawności,
– niedostosowania społecznego,
– zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
– szczególnych uzdolnień,
– specyficznych trudności w uczeniu się,
– zaburzeń komunikacji językowej,
– choroby przewlekłej,
– sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
– niepowodzeń edukacyjnych,
–  zaniedbań środowiskowych związanych z sytuację bytową wychowanka i jego rodziny, sposobem spędzenia czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi,
– trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą,
– innych potrzeb dziecka.

 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola w formie:

* zajęć specjalistycznych dla wychowanków
– korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
– porad i konsultacji
* dla rodziców wychowanków i nauczycieli
– porad i konsultacji
– warsztatów i szkoleń.

 1. Pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielają prowadzący zajęcia z wychowankiem, nauczyciele oraz specjaliści, a w szczególności: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi we współpracy z:

*  rodzicami dzieci,
* poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym z poradniami specjalistycznymi,
*  placówkami doskonalenia nauczycieli,
*  innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,
* organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 1. Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej wychowankowi w przedszkolu jest zadaniem zespołu nauczycieli, wychowawców oraz specjalistów prowadzących zajęcia z danym dzieckiem, tworzących zespół.
 2. Dyrektor przedszkola:

* wyznacza osobę lub osoby koordynujące pracę zespołu,
* ustala dla dziecka formę, sposób i okres udzielania pomocy zgodnie z zaleceniami zespołu,
* informuje na piśmie rodziców o ustalonych zasadach udzielania wychowankowi pomocy,
*  po zapoznaniu z wnioskami i zaleceniami zespołu dotyczącymi efektów udzielania pomocy ma prawo podjąć decyzję o wcześniejszym zakończeniu udzielania pomocy.

 1. W przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka mające na celu stymulowanie psychofizycznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzone bezpośrednio z dzieckiem oraz jego rodziną.

* Zadania te są realizowane we współpracy z
– rodzicami
– nauczycielami i innymi pracownikami przedszkole,
– poradniami psychologiczno – pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi,
– innymi przedszkolami,
– podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 1. Przedszkole w ramach posiadanych środków finansowych organizuje zajęcia logopedyczne:

* zajęcia logopedyczne organizuje się dla dzieci, u których występują zaburzenia mowy zakłócające proces komunikowania się oraz trudności w nauce,
* zajęcia prowadzi nauczyciel z przygotowaniem w zakresie logopedii,
* nauczyciel logopeda przedstawia sprawozdanie z zajęć, współpracuje z innymi nauczycielami poprzez ukierunkowanie ich pracy korekcyjnej.

 1. Przedszkole prowadzi rekrutację dzieci do przedszkola na zasadach powszechnej dostępności. Informacja o zapisach dzieci do przedszkola ogłaszana jest w formie:

* oferty umieszczonej w widocznym miejscu w przedszkolu,
* pisemnej informacji kierowanej na ręce rodziców dzieci już uczęszczających do przedszkola,
* notatki informacyjnej w mediach lokalnych,
* informacji na stronie internetowej przedszkola.

 1. Dzieci przyjmuje się do przedszkola po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Zasady rekrutacji określa „Regulamin rekrutacji do przedszkola w Gniewie”
 2. Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym , w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowy, w którym dziecko kończy 6 lat.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 4. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.
 5. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. (obowiązuje od 01.09.2012)
 6. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie
 7. Obowiązek o którym mowa w pkt 42 rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. W przypadku dziecka o którym mowa w pkt 40 obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.
 8. Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne (obowiązuje od 01.09.2011).
 9. Obowiązek , o którym mowa w pkt 44 rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, w roku kalendarzowym w którym dziecko kończy 5 lat. W przypadku dziecka, o którym mowa w pkt 41 obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego (obowiązuje od 01.09.2011)
 10. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi o którym mowa w pkt 42 są obowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej.
 1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi o którym mowa w pkt 42 są obowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej.
 2. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi o którym mowa w pkt 44 są obowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego (obowiązuje od 01.09.2011)
 3. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są obowiązani zapewnić regularne uczęszczanie na zajęcia.
 4. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są zobowiązani do informowania w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie w której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku.
 5. Dyrektor przedszkola jest zobowiązany powiadomić dyrektora szkoły , w obwodzie której dziecko mieszka o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz o zmianach w tym zakresie.
 6. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia gimnazjum nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
 7. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej, może rozpocząć dziecko, które przed 1 września kończy 5 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej (obowiązuje od 01.09.2012)
 8. Decyzje o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor szkoły.
 9. Na wniosek rodziców dyrektor przedszkola, do którego dziecko zostało przyjęte, może zezwolić w drodze decyzji na spełnianie przez dziecko obowiązku przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem
 10. Zezwolenie o którym mowa w pkt 53 może być wydane jeżeli :

* wniosek o wydanie zezwolenia został złożony do 31 mają,
* do wniosku dołączono opinie poradni psychologiczno – pedagogicznej,
* oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej.

 1. Niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.
 2. Przez niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność dziecka w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu.

ROZDZIAŁ IV
Pracownicy przedszkola
§4

 1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w oddziałach integracyjnych dodatkowo nauczyciele wspomagający ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym.
 2. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora programami, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy, szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
 3. Do zakresu zadań nauczycieli należy:

* Planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno – wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,
* Wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
* Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,
* Prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej (nauczyciele dzieci sześcioletnich i pięcioletnich).
* Stosowanie twórczych i nowatorskich metod nauczania i wychowania,
* Odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.,
* Współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno – pedagogiczną, zdrowotną itp.,
* Planowanie własnego rozwoju zawodowego
– systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
* Dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,
* Eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,
* Współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (opiekunów prawnych) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
* Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej – zgodnie z obowiązującymi przepisami,
* Realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,
* Inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno – sportowym.

 1. W przedszkolu w zależności od potrzeb zatrudnia się kadrę pedagogiczną specjalistyczną w celu współorganizowania kształcenia.
 2. Szczegółowe zadania nauczycieli i innej kadry pedagogicznej specjalistycznej określa dyrektor przedszkola.
 3. W przedszkolu, za zgodą organu prowadzącego, może być utworzone stanowisko wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze.
 4. Powierzenia i odwołania ze stanowiska wicedyrektora dokonuje dyrektor przedszkola, po uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i organu prowadzącego.
 5. W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola zastępuje go wicedyrektor w zakresie, do jakiego zastał upoważniony.
 6. Wicedyrektor wykonuje zadania zgodnie z ustalonym podziałem kompetencji między nim a dyrektorem:

* współdecyduje w sprawach, do jakich został upoważniony przez dyrektora przedszkola,
* w przypadku nieobecności dyrektora reprezentuje placówkę na zewnątrz.

 1. Nauczyciel realizuje program wychowania przedszkolnego dopuszczony do użytku przez dyrektora przedszkola.
 2. Nauczyciel ma prawo korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo – oświatowych.
 3. Do podstawowych zadań nauczyciela – katechety należy:

* Realizowanie programu zatwierdzonego przez właściwe władze Kościelne,
* Kształtowanie osobowości dziecka respektując chrześcijański system wartości,
* Wychowanie dzieci w duchu dawania świadectwa prawdzie,
* Podejmowanie twórczych działań na rzecz przemiany duchowej dzieci,
* Kształtowanie u dzieci odpowiedzialności za siebie, drugiego człowieka i wspólnotę Kościoła oraz wrażliwości na ludzką krzywdę,
* Głoszenie Słowa Bożego.

 1. Zakres obowiązków pracowników administracyjno – obsługowych;

* Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola,  utrzymania obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
* Pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci.
* Prawa i obowiązki szczegółowe zadania wszystkich pracowników zatrudnionych w przedszkolu określają zakresy czynności i odpowiedzialności znajdujące się w teczkach akt osobowych.
* Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola są zatrudniani w oparciu o przepisy Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.

ROZDZIAŁ V
Wychowankowie Przedszkola
§5

 

 1. Wychowankowie przedszkola mają prawo do:

* Właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczego, zgodnie z ich rozwojem psychofizycznym,
* Opieki wychowawczej oraz ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,
* Poszanowania godności osobistej,
* Swobody wyrażania myśli i przekonań,
* Rozwijania własnych zainteresowań i zdolności,
* Pomocy w wyrównywaniu różnego rodzaju braków i deficytów rozwojowych,
* Przygotowania umożliwiającego osiągnięcie „gotowości szkolnej”,
* Przygotowania do samodzielnego życia,
* Wychowania w tolerancji dla samego siebie i innych ludzi, bez względu na rasę, płeć, wiek, stan zdrowia; akceptowanie ich potrzeb,
* Poznawanie rzeczywistości przyrodniczej, społeczno – kulturowej i technicznej,
* Spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej,
* Wyrażania swoich spostrzeżeń, przeżyć, uczuć w różnych formach działalności,
* Pomocy w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „Ja”,
* Zaspokajania poczucia bezpieczeństwa,
* Wprowadzania w kulturę bycia,
* Zaspokajania podstawowych potrzeb fizjologicznych.

 1. Obowiązkiem dzieci uczęszczających do Przedszkola jest:

* Szanowanie odrębności każdego kolegi,
* Przestrzeganie zasad i form współżycia ustalonych w zbiorowości przedszkolnej,
* Szanowanie sprzętów i zabawek jako wspólnej własności,
* Uczestniczenie w pracach porządkowych i samoobsługowych, pełnienie dyżurów,
* Przestrzeganie zasad higieny osobistej,
* Przestrzeganie zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek,
* Kulturalne zwracanie się do innych; używanie form grzecznościowych,
* Przestrzeganie zasady podporządkowania się kolegom pełniących dyżur,
* Zdyscyplinowane zgłaszanie się na zbiórki, zwłaszcza w czasie spacerów i wycieczek,
* Pomaganie słabszym kolegom,
* Przestrzeganie wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, prawda, miłość i piękno.

ROZDZIAŁ VI
Prawa i obowiązki Rodziców
§6

 

 1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

* Przestrzeganie niniejszego statutu i rozkładu dnia (w tym przestrzeganie godzin przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola)
* Respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,
* Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub upoważnione na piśmie przez rodziców osoby zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu (w myśl kodeksu cywilnego osoby powyżej lat 14),
* Od momentu przekazania przez nauczyciela dziecka osobie odbierającej upoważnionej, odpowiedzialność za bezpieczeństwo ponosi osoba odbierająca
* Terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
* Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu,
* Niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,
* Przyprowadzanie do przedszkola dzieci zdrowych, dzieci niedoleczone do czasu wyleczenia muszą pozostać w domu,
* Dopełnienie obowiązku zgłoszenia dziecka do przedszkola w celu odbycia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego i zapewnienie regularnego uczęszczania na zajęcia.,
* Zaopatrzenie dzieci w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,
* Wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka,
* Respektowanie czasu pracy przedszkola, w przypadku pozostawienia dzieci po określonej w organizacji pracy przedszkola godzinie, kosztami sprawowania opieki zostaną obciążeni rodzice,
* Inne obowiązki wynikające z uregulowań wewnętrznych przedszkola.

 1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.
 2. Rodzice mają prawo do:

* Zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktyczno – wychowawczej,
* Uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat aktualnego stanu rozwoju i postępów edukacyjnych dziecka,
* Uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać,
* Uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod * Udzielania dziecku pomocy,
* Wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola, aktywnego włączenia się w życie przedszkola,
* Znajomości zadań wynikających z planu rocznego przedszkola oraz z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale,
* Uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju,
* Wyrażania opinii na temat pracy przedszkola,
* Stałych spotkań z nauczycielem w celu wymiany informacji na tematy wychowawczo – dydaktyczne,
* Udziału w zebraniach ogólnych, spotkaniach grupowych i indywidualnych dla rodziców,
* Współuczestniczenia w organizowaniu wycieczek oraz imprez kulturalnych dla rodziców i dzieci.

 1. Spotkania z Rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu raz w miesiącu według ustalonego harmonogramu spotkań dla każdej z grup przedszkolnych.
 2. Za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy przedszkola rodzice mogą otrzymać na zakończenie roku szkolnego list pochwalny od Dyrektora i Rady Pedagogicznej Przedszkola.
 3. Formy współpracy Przedszkola z Rodzicami:

* Zebrania grupowe,
* Konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem, psychologiem, logopedą,
* Warsztaty metodyczne dla rodziców w ramach pedagogizacji
* Imprezy okolicznościowe,
* Kąciki dla rodziców ( tablice ogłoszeń, strona internetowa przedszkola, poczta elektroniczna),
* Zajęcia otwarte.
* Uroczystości i imprezy przedszkolne współorganizowane z rodzicami.

ROZDZIAŁ VII
Postanowienia końcowe
§7

 

 1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej; dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.
 2. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
 3. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 4. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.
 5. Źródła finansowania:

* Dotacje z budżetu Gminy ( zgodnie z obowiązującymi przepisami),
* Opłaty miesięczne rodziców,
* Darowizny osób prawnych i fizycznych,
* Środki własne.

 1. Zmiany do niniejszego Statutu są zatwierdzane przez organ prowadzący.
 2. Wszystkie sprawy nieuregulowane niniejszym statutem regulują przepisy Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Pracy.
 3. Statut wchodzi w życie z dniem 02 stycznia 2014r.

.