Polityka ochrony małoletnich
  • Polityka Ochrony Dzieci przed Krzywdzeniem w Przedszkolu w Gniewie – to dokument określający zasady i procedury zapewniające bezpieczeństwo i ochronę praw dzieci uczęszczających do przedszkola.
  • Zasady ochrony danych osobowych, wizerunku i dostępu do Internetu – to rozdziały dokumentu, które regulują sposób przetwarzania, udostępniania i zabezpieczania informacji o dzieciach oraz ich korzystania z sieci.
  • Zasady obowiązujące w przedszkolu w zakresie bezpiecznych kontaktów – to rozdział dokumentu, który określa jakie zachowania są dozwolone, a jakie niedozwolone w stosunku do dziecka, w tym w sytuacjach związanych z posiłkami, aktywnością, odpoczynkiem, higieną, dyscypliną, przyprowadzaniem i odbieraniem dzieci1.
  • Procedury interwencji w przypadku stwierdzenia krzywdzenia dziecka – to rozdział dokumentu, który opisuje kroki, jakie należy podjąć w sytuacjach, gdy dziecko jest krzywdzone poza przedszkolem, przez pracownika przedszkola lub przez kolegów, w tym kiedy i jak powiadamiać odpowiednie instytucje i organy.
  • Monitoring stosowania Polityki – to rozdział dokumentu, który wskazuje osobę odpowiedzialną za nadzór nad realizacją Polityki, sposób jej oceny i wprowadzania zmian.
Skip to content