Kierownik Projektu Żłobek Jaś i Marysia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020,Oś priorytetowa 5 Zatrudnienie, Działanie 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3 informuje, że w dalszym ciągu istnieje możliwość zapisania dziecka do Żłobka Jaś i Marysia w Gniewie. Rekrutacja uzupełniająca ma charakter ciągły i trwać będzie do jej odwołania.

Pierwszeństwo w przyjęciu do Żłobka mają dzieci, których rodzice/opiekunowie prawni spełniają kryteria określone w poniższym Regulaminie.

W celu uzyskania szczegółowych informacji oraz/lub pobrania dokumentów rekrutacyjnych należy zgłosić się do Urzędu Miasta i Gminy w Gniewie (Referat Społeczny, Biuro Projektu – parter budynku), w godzinach pracy Urzędu oraz pod numerem telefonu 58 530 79 57

Więcej informacji: https://www.gniew.pl/1151,grudzien?tresc=32833

Skip to content