Drodzy Rodzice informujemy , że  MEN od 27 marca 2021 roku rozszerzył grupę osób, które mają prawo posłać dzieci do przedszkoli i żłobków mimo obostrzeń . Zgodnie z Dziennikiem Ustaw należą do nich rodzice  których dzieci posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz rodzice dzieci, którzy:

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem

 COVID-19 ,

d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

e) wykonują działania ratownicze,

f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach,

h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym i osobom w podeszłym wieku

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo- terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych ,

j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty.

W przedszkolach, w których funkcjonowanie zostało w całości lub w części ograniczone , zawieszone zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość ( online).

Z uwagi na lockdown i zamknięcie przedszkoli rodzice mogą skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

                                                                                     Dyrekcja Przedszkola w Gniewie

Skip to content