BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych dzieci przystąpiliśmy do realizacji Ogólnopolskiego Programu Bezpieczne Przedszkole. Program skierowany jest do dzieci w wieku od 3 do 6 lat, ale również i do rodziców, personelu placówki i instytucji wspierających. Cała realizacja programu trwa 3 lata. Treści i cele programu są zgodne z obowiązującą nas podstawą programową wychowania przedszkolnego.

Treści programowe i zadania zawarto w 4 częściach:

1. Odpowiedzialny rodzic
2. Współpraca z instytucjami
3. Bezpieczne przedszkole
4. Bezpieczny przedszkolak

Do zadań przedszkola należy:

• przekazanie wiedzy o zdrowym stylu życia,
• ocenianie zachowań służących i zagrażających zdrowiu,
• uczenie postępowania zgodnego z zasadami warunkującymi bezpieczeństwo,
• wykorzystywanie codziennych sytuacji do oceny i samooceny zachowania innych osób i swoich własnych,
• kształtowanie czynnych postaw wobec własnego zdrowia i zdrowia innych,
• poznanie różnych postaw bohaterów literackich i filmowych oraz próby ich oceny.

Podejmując  kolejne zdania stosujemy różnorodne metody i formy pracy z dziećmi, organizujemy spotkania z przedstawicielami instytucji zajmujących się zdrowiem i bezpieczeństwem.

Działania z zakresu realizacji programu Bezpieczne Przedszkole w naszej Placówce:
• wspólne z dziećmi opracowanie Kodeksów Grupowych, umieszczenia ich w salach i wdrażanie do ich przestrzegania;
• wdrażanie do właściwego zachowania się w sali, szatni, łazience, klatce schodowej;
• korzystania ze sprzętów i zabawek w sposób bezpieczny, zgodny z ich przeznaczeniem;
• bezpieczne posługiwanie się przyborami podczas wycinania, rysowania, malowania;
• bezwzględne przestrzeganie nakazu nie oddalania się od grupy podczas pobytu w ogrodzie, oraz w czasie wycieczek i spacerów;
• zapoznanie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego i wdrażanie do ich przestrzegania;
• praktyczna nauka prawidłowego sposobu przechodzenia przez jezdnię tylko w oznaczonych miejscach;
• rozpoznawanie i nazywanie niektórych znaków drogowych oraz rozumienie ich roli w ruchu drogowym i pieszym;
• bezpieczne poruszanie się w pobliżu jezdni podczas spacerów, obserwacja ruchu pieszego i kołowego;
• rozumienie znaczenia noszenia elementów odblaskowych;
•  wdrażanie do właściwego zachowania się w stosunku do nieznanych zwierząt(na spacerze, w lesie, na podwórku itp.);
• bezwzględne przestrzeganie zakazu samodzielnego zbierania i spożywania grzybów bądź jagód;
• wdrażanie do stosownego ubierania się w zależności do pory roku i pogody;
• dokładne mycie rąk przed posiłkami;
• zachęcanie do spożywania urozmaiconych potraw;
• bezpieczne posługiwanie się sztućcami i naczyniami  podczas posiłków;
• wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa podczas ćwiczeń i zabaw ruchowych w sali oraz na powietrzu;
• podejmowanie prób radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych bez stosowania agresji;
• poznanie numerów alarmowych najważniejszych służb: policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe oraz numeru 112 do wszystkich w/w służb ;
• poznanie sposobów zachowania w sytuacjach zagrożenia np. spotkanie z nieznajomym, dziecko samo w domu;
• dbanie o swoje zdrowie i zdrowie innych;
• poznanie zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych;
• bezpieczne korzystanie z komputera;
• uświadomienie znaczenia przestrzegania poznanych zasad bezpieczeństwa;
• określanie sposobów postępowania w sytuacjach zagrożenia;
• uświadomienie zagrożeń wynikających z nieprzestrzegania zakazów;
• udział w spotkaniu z policjantami i strażakami na temat bezpieczeństwa w domu, na podwórku i na drodze,
• udział w próbnej ewakuacji.

Współpraca z rodzicami:
Bardzo ważna w tym zakresie jest współpraca z rodzicami. Nauczyciel dostarczając im odpowiedniej wiedzy może liczyć na kontynuację i utrwalenie zagadnień z zakresu zdrowia i bezpieczeństwa w domu rodzinnym. Okazją do wymiany spostrzeżeń są zajęcia otwarte jak również spotkania indywidualne i grupowe z rodzicami.  

Współpraca z rodzicami:
Bardzo ważna w tym zakresie jest współpraca z rodzicami. Nauczyciel dostarczając im odpowiedniej wiedzy może liczyć na kontynuację i utrwalenie zagadnień z zakresu zdrowia i bezpieczeństwa w domu rodzinnym. Okazją do wymiany spostrzeżeń są zajęcia otwarte jak również spotkania indywidualne i grupowe z rodzicami.  

Wszelkie działania w przedszkolu mają służyć jednemu celowi – zapewnieniu i poprawieniu bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu. Dzieci wyposażone w wiedzę na temat bezpieczeństwa i zdrowia będą potrafiły przewidywać i unikać zagrożeń, posiadać wiedzę i umiejętność potrzebną do pokonywania trudnych sytuacji w przedszkolu, w domu, a następnie w szkole.

Skip to content