Deklaracja dostępności

Przedszkole w Gniewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola w Gniewie

 • Data publikacji strony internetowej:2016-10-05 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-28

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości, bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań
 • Zdjęcia z wydarzeń  nie posiadają opisów alternatywnych – opisy będą sukcesywnie uzupełniane.
 • Część opublikowanych plików (np. PDF, zdjęcia), ze względu na ich charakter, jest skanami oryginalnych dokumentów.
 • Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Dodatkowe udogodnienia

 • powiększenie rozmiaru czcionki
 • podkreślenie do linków  stron zewnętrznych oraz plików do pobrania

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-25
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez  podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marlena Nica
 • E-mail: przedszkole@gniew.pl, przedszkolegniew@gmail.com
 • Telefon: 58 535 22 00
 • za pomocą faksu : 58 535 22 00
 • Elektronicznej Platformy Administracji Publicznej  www.epuap.gov.pl
 • osobiście, zgłaszając się w godzinach pracy przedszkola                                                        

poniedziałek 7.00-15.00
wtorek          7.00-16.00
środa        7.00-15.00
czwartek   7.00-16.00
piątek       7.00-15.00 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.


Skargi i odwołania

W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu informacji oraz niedotrzymanie tych terminów rozpatrzenia zgłoszenia można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Burmistrz Miasta i Gminy w Gniewie

Adres: Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
ul. Gdańska16
83-140 Gniew
e-mail: sekretariat@gniew.pl
telefon: 58 535 22 55

 Po wyczerpaniu wskazanej procedury można złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Dane adresowe budynków w których przedszkole prowadzi działalność:
1. Przedszkole w Gniewie 83 – 140 Gniew, ul. Stroma 1

2.Dwa odziały 6-latków przy Szkole Podstawowej nr 1 , ul.Gdańska 16
3. Oddział zamiejscowy w Nicponi , 83 – 140 Gniew, Nicponia
4. Oddział 6 latków 83 – 140 Gniew, ul. 27 stycznia 1

Budynek Przedszkola na ul. Stromej 1(platforma zewnętrzna) i budynek Szkoły Podstawowej nr 1 na ul. Gdańskiej(winda wewnątrz budynku) jest dostosowany do poruszania się osób z niepełnosprawnością. Wewnątrz budynku przedszkola osoby z niepełnosprawnością mogą poruszać się na parterze , na piętro prowadzą schody . Łazienka na parterze jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Pozostałe dwa budynki, w Nicponi i przy Szkole Podstawowej nr 2 nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych
Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynków są oznakowane.

 Do budynku zlokalizowanego w Gniewie przy ulicy Stromej1 prowadzą dwa wejścia od ulicy Stromej (wejście główne ogólnodostępne) oraz od ulicy Czyżewskiego (zamontowana jest platforma). Pełnią one także funkcję wyjść ewakuacyjnych. Bramka wejściowa od ulicy Stromej jest wyposażona w domofon.  Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściach do budynków są pracownicy obsługi. W budynku na parterze, pierwszym  piętrze znajduje się korytarz. Od niego wychodzi klatka schodowa. Budynek nie posiada windy wewnętrznej. W pobliskiej odległości przedszkola na ogólnodostępnym parkingu znajdują się dwa miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Skip to content