Deklaracja dostępności Przedszkole w Gniewie

Przedszkole w Gniewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkole w Gniewie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości, bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają opisów alternatywnych – opisy będą sukcesywnie uzupełniane.
 • część opublikowanych plików (np. PDF, zdjęcia), ze względu na ich charakter, jest skanami oryginalnych dokumentów.
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 • serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marlena Nica.
 • E-mail: przedszkole@vanet.pl
 • Telefon: 58 535 2200

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Miasta i Gminy w Gniewie
 • Adres: Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
 • E-mail: sekretariat@gniew.pl
 • Telefon: 58 535 22 55

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dane adresowe budynków w których przedszkole prowadzi działalność:
1. Przedszkole w Gniewie 83–140 Gniew, ul. Stroma 1
2. oddział zamiejscowy w Nicponi, 83–140 Gniew, Nicponia
3. Oddział 6 latków 83–140 Gniew, ul. 27 stycznia 17

Wszystkie trzy budynki stanowią obiekty architektonicznie nie dostosowane do poruszania się osób z niepełnosprawnością.
Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynków są oznakowane.

We wszystkich budynkach ani też na zewnątrz nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku zlokalizowanego w Gniewie przy ulicy Stromej 1 prowadzą dwa wejścia od ulicy Stromej (wejście główne ogólnodostępne) oraz od ulicy Czyżewskiego (wysokie schody). Pełnią one także funkcję wyjść ewakuacyjnych. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściach do budynków są pracownicy obsługi. W budynku na parterze i pierwszym piętrze znajduje się korytarz. Od niego wychodzi klatka schodowa. Budynek nie posiada wind.
W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

 
 
 
Skip to content