Statut Przedszkola
  • Statut Przedszkola w Gniewie – dokument określa podstawy prawne, nazwę, typ, siedzibę, organ prowadzący, nadzór pedagogiczny, pieczęć i zadania przedszkola publicznego w Gniewie.
  • Przepisy definiujące – dokument wyjaśnia znaczenie niektórych pojęć używanych w dalszej części statutu, takich jak przedszkole, dyrektor, rada pedagogiczna, rada rodziców, nauczyciel, rodzic, podstawa programowa wychowania przedszkolnego.
  • Misja Przedszkola w Gniewie – dokument przedstawia główne cele i zadania przedszkola, takie jak wspieranie rozwoju dziecka i rodziny, inspirowanie kadry pedagogicznej, integracja ze środowiskiem lokalnym, zarządzanie i ocena pracy przedszkola.
  • Cele i zadania przedszkola – dokument wymienia szczegółowe cele i zadania przedszkola związane z opieką, wychowaniem i nauczaniem dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb, możliwości i zainteresowań, a także współpracą z rodzicami i innymi podmiotami.
  • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – dokument określa zasady i formy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, rodzicom i nauczycielom w przedszkolu, zgodnie z odrębnymi przepisami.
Skip to content